FORMAND
Lisbeth Christensen
John Thor Pedersen, Løserupvej 39
Tuse Næs 4300 HOLBÆK mobil 20 44 58 21
Munke Bjergbyvej 45
4190 Munke Bjergby
Tlf. 23 25 00 53
 formand@bordercollieklubben.dk

Kontaktperson for:
HTM-udvalget
Nosework
Hyrdeudvalget
NÆSTFORMAND
Morten Matthes

Pushusvej 6
4640 Faxe
Tlf.: 21 19 26 23
naestformand@bordercollieklubben.dk


Kontaktperson for:
Udstillingsudvalget

KASSERER
Lena Mortensen
Humlestien 1
4030 Tune
Tlf.: 22 58 24 16
kasserer@bordercollieklubben.dk
Bestyrelsens møder 

Bestyrelsen i BCK pr 2017

Referat bestyrelsesmøde 8. marts 2018 Referat bestyrelsesmøde 10. januar 2018 Referat bestyrelsesmøde 21. november 2017 Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. oktober 2017 Referat bestyrelsesmøde 18. oktober 2017 Referat bestyrelsesmøde 07. september 2017 Referat bestyrelsesmøde 14. august 2017 Referat bestyrelsesmøde Marts 2017

Uddrag af vedtægterne:

 

 

 

Bestyrelsens sammensætning. § 7

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år. Der kan i bestyrelsen ikke sidde mere end et medlem fra den samme husstand.

 

 

 

Valg til bestyrelsen. § 8

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.

Stk. 7. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, senest 2 uger før generalforsamlingen, og de kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere.

 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

 23  APRIL 2018 kl. 18.00

Dagsorden til ovenstående møde

Emner du ønsker bestyrelsen skal drøfte kan sendes her
SEKRETÆR
Malene H Olsen

Ådalen 18

4700 Næstved

Tlf. 52 58 24 61

sekretaer@bordercollieklubben.dk

Kontaktperson for:
Sundhedsudvalget 
Agilityudvalget

BESTYRELSESMEDLEM
Rikke Nielsen

Hv. Enghavevej 100, st. th.
2650 Hvidovre
Tlf. 29 25 86 29

menig@bordercollieklubben.dk

Kontaktperson for:
Lydighedsudvalget
 

1. suppleant
2. suppleant

 

 


 

Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net