Vedtægter

Navn og hjemsted. § 1

Stk. 1. Klubbens navn er Border Collie Klubben. Klubben er stiftet den 28. september 1996.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med DKK.

 

Organisation. § 2

Stk. 1. Klubben er opbygget med:
a) Urafstemning § 17.
b) Generalforsamling § 12-15.
c) Bestyrelse § 7-10.
d) Medlemmer § 5.

 

Klubbens formål. § 3

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme kendskabet til Border Collien og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standard, sundhed, temperament, eksteriør og hyrdehundeegenskaber.

Stk. 2. Til dette formål skal klubben bl.a.:
a. Samarbejde med DKK.
b. Udgive et medlemsblad (jvf. § 18).
Derudover bør klubben arbejde på at:
c. Afholde prøver og træning indenfor lydighed, agility og hyrdehundearbejde.
d. Arrangere udstillinger og skuer.
e. Afholde andre arrangementer.
f. Virke for et til stadighed forbedret avlsarbejde.
g. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere i overensstemmelse med klubbens regler herom.

 

Avlsarbejde. § 4

Stk. 1. Border Collie Klubben er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Border Collie racen.

Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner skal vedtages på en urafstemning og godkendes af DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

Medlemskab. § 5

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer (dog ikke passive medlemmer), der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af maj jvf. § 5 stk 2 og § 6 stk. 2, betragtes som udmeldt af klubben. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 1. maj.

Stk. 5. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortrædere fra DKKs bestyrelse.

 

Kontingent. § 6

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter de årlige kontingenter.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af maj måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31/5 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales et husstandskontingent.

Stk. 4. Passive medlemmer eller støttemedlemmer betaler et fastsat kontingent.

Stk. 5. Ved indmeldelse i klubben efter den 31. oktober betales nedsat kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer og passive medlemmer.

 

Bestyrelsens sammensætning. § 7

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år. Der kan i bestyrelsen ikke sidde mere end et medlem fra den samme husstand.

 

Valg til bestyrelsen. § 8

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.

Stk. 7. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, senest 2 uger før generalforsamlingen, og de kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere.

 

Valg af revisorer. § 9

Stk. 1. Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode.

 

Bestyrelsens arbejde. § 10

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Ved eventuel stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være formand eller næstformand).

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde, således at alle medlemmer bliver bekendt hermed.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Bestyrelsen skal være repræsenteret ved en kontaktperson i alle udvalg.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

Regnskab. § 11

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er 1/5 - 30/4.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 31 maj.

Stk. 3. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

 

Generalforsamling. § 12

Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. august. Bestyrelsen fastsætter selv stedet for afholdelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jvf. § 8, stk. 6.

Stk. 5. Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:
Det reviderede regnskab
Stemmesedler
Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
Formandens beretning.

 

Dagsorden. § 13

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingenter.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

 

Afstemning på generalforsamling. § 14

Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jvf. dog stk. 2 samt § 16. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling. § 15

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % (dog minimum 25) af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og den skal afholdes senest 6 uger efter, at indkaldelse er udsendt.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 14.

Disciplinærsager. § 16

Stk. 1. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Bestyrelsen fremsender sagen til DKK’s bestyrelse. Disciplinærsager kan ikke behandles på generalforsamlinger. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Urafstemning. § 17

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, og forslag til avlsforbud og -restriktioner, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jvf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Stk. 5. Resultatet af urafstemninger bekendtgøres i førstkommende nummer af medlemsbladet

Medlemsblad. § 18

Stk. 1. Til orientering for medlemmerne udsender klubben et blad, minimum 4 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger redaktøren, der i samråd med bestyrelsen vælger sin redaktion.

Stk. 3. Enhver meddelelse til medlemmerne bragt i klubbens medlemsblad, anses for på lovlig vis at være bragt til medlemmernes kundskab.

Opløsning af klubben. § 19

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet, idet dog blanke stemmer ikke medregnes.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Ikrafttræden. § 20

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 28. september 1996.
Regnskabsåret er ændret i år 2000.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft pr. 1. januar 1997.

 

Overgangsbestemmelser. § 21

Stk. 1. På den stiftende generalforsamling vælges der uden urafstemning en bestyrelse på 5 personer.
Første valgperiode opdeles således: 2 medlemmer vælges for 1 år (på valg i 1997). 3 medlemmer vælges for 2 år (på valg i 1998)

Stk. 2. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest den 1/1 1997 har indbetalt kontingent. Ved senere indbetaling er stemmeret jvf. §5 stk. 2.

Stk. 3. Første regnskabsår er 1/10 1996 - 31/8 1997. Første 3 måneder er kontingentfrie. Kontingent for første regnskabsår skal være betalt senest den 1/1 1997.

Stk. 4. Den valgte bestyrelse indsender de vedtagne love til DKK og har kompetence til at gennemføre de nødvendige forhandlinger med DKK, således at klubben kan blive anerkendt.

Stk. 5. Når DKK har anerkendt klubben overtager bestyrelsen arbejds- og ansvarsområder fra racerepræsentanten.

Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net